İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

EA1. İnşaat Mühendisliği ile ilgili disiplinlerde ürün geliştirme, kontrol, proje veya saha mühendisi olarak istihdam edilirler veya kendi işlerini kurarlar.

EA2. İnşaat Mühendisliği ile ilgili disiplinlerde ulusal/uluslararası kurumların AR-GE bölümlerinde istihdam edilirler.

EA3. İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitimlerine devam ederler.

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Dersin Kodu ve Adı: CE101 İnşaat Mühendisliğine Giriş
Kredi/Akts 2/4
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanının birincil prensiplerini ve temel konseptini sağlayan bir İnşaat Mühendisliğine giriş dersidir. Bu ders İnşaat Mühendisliğinin başlıca uzmanlık alanlarını, mesleğin tarihsel perspektiflerini, mevcut durumunu ve gelecekteki zorluklarını, mesleğe ve mesleğin uygulamalarına girişi hakkında birtakım genel giriş bilgilerini içermektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE112 Teknik Resim
Kredi/Akts 2/5
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği öğrencilere ölçek, çizgi tipleri, geometrik çizimler, iz düşüm ve perspektif, elle taslak çizimi, çeşitli betonarme yapı elemanlarının, çelik yapıların, duvarların, yolların ve toprak işlerinin, menfezlerin ve köprülerin çizimi hakkında bilgi ve tekniği kazandırmaktır. Ayrıca bu dersin içeriğinde Autocad yazılımına ve Autocad komutuna giriş, tek boyutlu çizim, koordinatlarla çizim, sayfa ve ayarlama komutları, çizim komutları, iki boyutlu çizimler ve uygulama konuları da yer almaktadır.
Dersin Kodu ve Adı: CE122 Statik
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu ders, mühendislik mekaniği alanında statiğin temellerini öğretir ve inşaat mühendisliği sistemlerinin yapısal analizi için bir hazırlık sağlar. Bu ders, katı cisim mekaniğini, denge konumunda serbest cisim diyagramını ve katı cisim sistemleri için statik denge denklemlerini, farklı geometrik şekiller için ağırlık merkezinin bulunmasını, atalet momentlerini, makas ve kirişlerin analizini, kesme, normal ve dağılımlı yüklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır.
Dersin Kodu ve Adı: CE212 Mühendislik Tasarımı
Kredi/Akts 2/3
Dersin İçeriği Bu dersin temel amacı, öğrencilere tasarım süreci, araştırma ve analiz, takım çalışması, iletişim yöntemleri, küresel ve beşeri etkiler, mühendislik standartları ve teknik dokümantasyonları sunmaktır. Bu ders öğrencilere etkinlik, proje ve problem temelli öğrenme yoluyla ders kavramları hakkında beceri ve anlayışlarını geliştirme fırsatı verir.
Dersin Kodu ve Adı: CE221 Dinamik
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Bu ders, hareketli katıların hareketini ve hız, momentum ve kuvvet arasındaki ilişkiyi kapsar. Konular arasında parçacık dinamiği, doğrusal ve eğrisel hareket, hareketlerin kombinasyonu, Newton kanunları, itme, momentum ve açısal momentum, katı dinamiği, kinematik, Euler yasaları ve iş ve enerji hesaplamaları yer alır.
Dersin Kodu ve Adı: CE222 Mukavemet
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu derste Malzemelerin mekanik özellikleri, Gerilme, gerinme, gerilme-gerinim diyagramları, Lineer elastiklik, Hooke Kanunu, Plastiklik Eksenel yük, termal gerilmeler, burulma, bükülme, enine kesme, kesme gerilmeleri, gerilim değişimleri, Mohr Dairesi, deformasyon dönüşümleri, bükmeli normal kuvvet, kesmeli bükme, burulmalı bükme, şeşitli metotlarla elastik eğri çalışması konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE231 Mühendislik Ekonomisi
Kredi/Akts 2/3
Dersin İçeriği Bu derste mühendislik Ekonomisine Giriş. Arz-talep ilişkisi, arz esnekliği, talep esnekliği, başabaş noktası analizleri, Basit faiz, bileşik faiz, para ve zaman ilişkileri, karlı Projeyi seçme yöntemleri, yenileme yatırımları, ekonomik ömür analizi, amortisman hesapları konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE231 Malzeme Bilimi
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Bu derste Malzeme bilimine giriş ve malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, Atomik bağlar ve dizilişleri, Moleküler yapı, Kristal yapılar, düzensizlikler ve kusurlar, Katı hal difüzyonu, Faz diyagramları ve katılaşma, Metaller, seramikler, polimerler, Kompozitler, Malzemelerin korozyonu ve bozulması, Malzemelerin mekanik özellikleri; gerilme ve şekil değiştirme, çekme ve basınç altındaki davranış, tokluk, yorulma, sünme konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE242 Yapı Malzemeleri
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu ders, temel yapı malzemeleri, bu malzemelerin bileşenleri ve üretim yöntemlerine giriş niteliğindedir: ahşap, metal, kireç, alçı, taş, polimerler, hidrolik çimentolar, agregalar, beton. Yapı malzemelerinin inşaat mühendisliğinde uygulamalarının gösterilmesini kapsar. Ayrıca, taze ve sertleşmiş betonun, çelik ve ahşap malzemenin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık özelliklerini, malzemelerin yük-zaman deformasyon özelliklerini içerir. Laboratuvar uygulamaları, çimento malzemeleri, agregalar, beton üzerine deneylerden oluşmaktadır.
Dersin Kodu ve Adı: CE262 Topografya
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu derste Çizim kategorisinde; takeometrik ölçüler yardımıyla haritaların çizimi, harita ve planların büyütülmesi ve küçültülmesi, ölçü birimleri kategorisinde; açı, uzunluk, alan ve hacim birimlerinin tanıtılması, açı birimleri arasındaki dönüşüm, hatalar kategorisinde; hatanın tanımı, hataların sınıflandırılması, düzeltme, hata sınırı, doğruluk ölçütleri, basit ölçü aletleri olarak jalon, jalon sehpası, çelik şerit metre, prizma vb. Asit ölçü aletlerinin tanıtımıve kullanımı, basit ölçmeler olarakta basit ölçme aletleri ile noktaların ve doğruların aplikasyonu, uzunluk ölçmelerinde; uzunlukların doğrudan ölçülmesi veya dolaylı olarak hesaplanması, basit alım yöntemleri: alım (röleve) tanımı, basit alım yöntemleri ve uygulaması, alan hesapları konuları öğretilmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE272 Akışkanlar Mekaniği
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Bu ders, akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini ve bunların mühendislik problemlerinde uygulanmasını, viskoz ve viskoz olmayan akışkanların hareket halindeyken ve hareket halinde değilken ki davranışlarını, akışkan statiği, süreklilik, enerji, momentum, benzetim ve boyutsal analiz prensiplerinin uygulanmasını içerir.
Dersin Kodu ve Adı: CE321 Yapı Statiği
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu derste yapı türleri, mesnetler ve yükler, yapıların ve yüklerin idealleştirilmesi, geometrik stabilite ve kesinlik, belirli makasların, kirişlerin, düz çerçevelerin ve kemerlerin analizi, reaksiyon(tepki kuvveti) hesaplaması, eksenel kuvvetin, kesme kuvvetinin ve bükme momentinin diyagramları, belirli yapıların etki çizgileri. belirsiz yapılara giriş konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE332 Yapım Yönetimi
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Proje yönetimini, maliyet yönetimini, zaman yönetimini, kalite yönetimini, kontrat yöneticiliğini ve güvenlik yönetimini içeren yapı yönetimi fonksiyonlarının çalışması yapılır. Proje aşamaları boyunca her fonksiyonun uygulanması vurgulanır.
Dersin Kodu ve Adı: CE351 Betonarme I
Kredi/Akts 3/5
Bu derste yapısal betonun mekanik özellikleri, en üst düzey (limit) dayanım dizaynı ve elastik konsept esaslı temel bilgiler ve dizayn teorileri, betonarme dizaynı için Türk Standardı TS-500, yapı standartları ve Amerikan Beton Enstitüsü Standartlarına (ACI) giriş, yük katsayıları, yapısal güvenlik limitleri, eğilmeye, kesmeye ve çapraz gerilmeye maruz kalmış betonarme yapıların ACI dayanım metotlarına göre analizi ve dizaynı, donatının developman uzunluğu konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE352 Betonarme II
Kredi/Akts 3/5
Bu derste, tek yönlü veya çift yönlü olarak döşemelerin ve farklı kat sistemlerin dizaynı, sürekli kirişlerin dizaynı, eksenel ve eksantrik yüklemeler altında kolonların dizaynı, kısa kolonlar, narinlik limitleri, temel tipleri ve yapısal dizaynları konuları işlenmektedir ve ayrıca ek olarak uygulamalı dizayn projesi verilmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE354 Çelik Yapılar
Kredi/Akts 3/5
Bu derste, yapısal çeliğin mekanik davranışı ve malzeme özellikleri, çelik yapıların dizaynı, kabul edilebilir gerilme tabanlı tasarım yöntemi, Türk standartlarının, Avrupa standartlarının ve AISC standartlarının (Çelik Yapıların ve Köprüler için Standart Uygulama) kullanımına giriş, bağlama tiplerini, çekme çubuklarını, basınç çubuklarını, kirişleri ve kiriş-kolon birleşimlerini, vidalı veya kaynaklı birleşimleri de içeren yapısal çeliğin konseptleri, çerçevelerin, makasların, endüstriyel yapıların dizaynı ve işletilebilirliği konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE362 Temel Mühendisliği
Kredi/Akts 3/5
Bu derste, zemin ve kaya araştırmaları, temellerin tasarımı için yöntem ve özelliklerin değerlendirilmesi, temel çeşitleri, taşıma kapasitesi ve sığ temellerin tasarımı (izole edilmiş, karma, sürekli ve radye temel), taşıma kapasitesi ve derin temellerin tasarımı, kazık temeller ve kesonlar, Levha kazık, istinat duvarları konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE371 Hidroloji
Kredi/Akts 3/5
Bu ders, mühendislik hidrolojisi alanına giriş olarak verilmektedir. Hidrolojik döngü, havza, kayıplar, hidrograflar ve hiyetograf gibi temel konuları kapsamaktadır. Kapsanan tasarım konuları taşkın frekans analizi, tasarım yağış şiddetinin hesaplanması ve hiyetograflar, maksimum akım tahmini, tasarım hidrografının tahmini, yeraltı suyu süreçleri ve modelleme ve kuraklık risk analizi konularından seçilecektir.
Dersin Kodu ve Adı: CE372 Hidrolik
Kredi/Akts 3/5
Bu derste akışkan akımı kavramı ve ölçümleri; boyut analizi, benzeşim ve hidrolik modeller, boru hatlarındaki sıkıştırılamayan akışkanların akımı; boru şebeke analizleri; pompa-boru hattı sistemlerinin analizi ve tasarımı, kararlı açık kanal akımı konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE381 Karayolu Mühendisliği
Kredi/Akts 3/5
Bu derste kara yolu planlaması, tasarım kontrolleri ve kriterleri, kesit elemanları, görme mesafeleri, yatay ve dikey hizalamalar, kavşaklar, karayolu malzemelerinin karakterizasyonu, bitümlü karışımların tasarımı, kaldırım tasarımı, karayolu drenajı, kaldırım ölçümleri ve bakımı, trafik sisteminin bileşenleri, trafik akış özellikleri, trafik çalışmaları, park etme, yayalar, trafik güvenliği, trafik sinyalleri, işaretler ve semboller, kentsel sokakların ve kavşakların kapasiteleri, trafik sıkışıklığı yönetimi konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE471 Su Kaynakları Mühendisliği
Kredi/Akts 4/5
Mühendislik bakış açısına göre su kaynaklarının geliştirilmesi için yöntemlerin, bu kaynakların yönetimi ve korunması anlatılmaktadır. Başlıca konular, su kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı, su ihtiyacının tahmin edilmesi, su kaynakları sistemlerinin planlanması ve tasarlanması, nehir akımının tahmini, su politikası ve su hakları ve rezervuarların işletmesi konularıdır.
Dersin Kodu ve Adı: CE499 Bitirme Projesi
Kredi/Akts 4/10
Konunun seçilmesi, projenin belirlenmesi, literatür incelemesi, deneylere veya deney öncesi ön çalışmalara hazırlık, çalışma alanı verilerinin toplanması, eğer uygulanabiliyorsa matematiksel veya bilgisayar programlarının geliştirilmesi, deneysel programın veya matematiksel/bilgisayar modelinin çalıştırılması ve sonlandırılması, sonuçların ve bulguların analiz edilmesi ve varılan sonucun yazılması, tam proje raporunun yazılması, projenin sunulması ve savunulması mezuniyet projesinin önemli adımlarını oluşturmaktadır. Konu çalışılan dersin saha uygulamalarıyla tercihen sektör verileri ve sektörün problemleriyle alakalı olmalıdır. Projenin araştırma bileşeniyle verilmesine öncelik verilmelidir.
Dersin Kodu ve Adı: CHEM101 Genel Kimya
Kredi/Akts 4/6
Bu derste Giriş; madde ve ölçüm, atomlar, moleküller ve iyonlar, Stokiyometri; Kimyasal formüller ve denklemlerle stokiyometri hesaplanmasının temel yasaları, atom teorisi, temel bağlanma kavramı, periyodik cetvel ve özellikleri, kimyasal bağlar, gazlar ve kinetik teorisi, katılar, sıvılar, moleküller arası kuvvetler, sulu reaksiyonlar ve çözelti stokiyometrisi, kimyasal Denge, Çözeltilerin özellikleri, Termokimya konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: FE400 Endüstride Uygulamalı Eğitim
Kredi/Akts 4/30
Staj denetlenen, profesyonel bir ortamda öğrencilere yeteneklerini ve bilgi birikimini uygulamalarına izin veren meslek öncesi öğrenme deneyimidir. Bu deneyimler planlanan bir kariyer için bir iş, endüstri veya devlet kurumuyla öğrencilerin hazır olmalarını arttırmak/geliştirmek için tasarlanır. Stajlar haftada 15-40 saati kapsayabilir fakat en az 14 hafta sürmelidir. Endüstride uygulamalı eğitim (CO-OP) akademik kurumlarla iş dünyası arasındaki bir ortaklıktır. Öğrenciler için; iş, endüstri veya bir devlet kurumundaki bir örgün eğitim ve uygulamalı eğitim, teori ve uygulamanın bir harmanlaması, yeni yetenekler ve tecrübe, rekabetçi gelir ve kariyer seçiminin doğrulanmasıdır. Endüstride uygulamalı eğitim (CO-OP) stajdan farklıdır. Endüstride uygulamalı eğitime (CO-OP) tabi bir öğrenci tam zamanlı çalışmak zorundadır.
Dersin Kodu ve Adı: FE401 Çok Disiplinli Entegre Proje
Kredi/Akts 4/5
Bu ders, öğrencilerin kendi alanları dışındaki gerçek dünya problemlerine bağlantı kurmaya zorlayan problemlerin ortaya konulmasıyla öğrencilere mühendisliğin diğer disiplinleriyle (İnşaat, Elektrik, Makine ve Bilgisayar Mühendislikleri) çalışma fırsatı verir. Çok disiplinli bir takım ortamı öğrencileri zorunlu olarak kendileri gibi düşünmeyen insanlarla etkileşim içinde olmaya zorlar ve öğrencilerin diğer takım üyelerinin sağladığı yetenekleri değerlendirmesini sağlar. Her mezun olacak öğrencinin lisans kariyeri boyunca bir ‘çok disiplinli deneyimi’ olacaktır. Multidisipliner entegre projenin kullanımı böylesi bir deneyimi başarmak için cazip bir yol sağlamaktadır. Bu derste, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunlarını dünyanın bugünkü iş gücüne girmeye hazırlamak için gerçek dünyanın çok disiplinli tasarım deneyimleri kullanılmaktadır. Farklı mühendislik bölümlerinin lisans öğrencileri sırasıyla fakülte danışmanlarıyla performans sözleşmeleri imzalayabilir. (Tutarlı takım görevi amaçlı). Katılımcı öğrencilerin böylesi ‘yatay ve dikey entegresi’ erken bir takım organizasyonu tasarımının ön görünümünü ve iyi ve zayıf takım gücünün ikisinin de görünümündeki ilk elden deneyimi sağlar. Takım önceden tipik bir mühendislik ürünü veya süreci olmak üzere ve sonrasında kurumsal iş planını geliştirerek. ürünü ve şirketi tasarlayabilir.
Dersin Kodu ve Adı: MATH111 Genel Matematik
Kredi/Akts 4/6
Bu derste temel Kavramlar, fonksiyonlar, trasandantal fonksiyonlar, limit ve süreklilik, diferensiyel (türev), türevin uygulamaları, integral, belirli integralin uygulamaları, integral teknikleri konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: PHYS101 Genel Fizik I
Kredi/Akts 4/6
Bu derste bir ölçümdeki sonuçların anlamı ve hassasiyetlerinin tanımı, vektörel niceliklerin değişik metodlar kullanılarak ifade edilmesi, bir ve çok boyutta hareketin tanımlanması ve çeşitli problemlere uygulamaları, Newton`un hareket kanunlarının ve korunum kanunlarının taktimi ve çeşitli problemlere uygulamaları, dönme hareketinin tanımlanması ve özellikle denge durumunda olan katı çisimlere uygulanmarı, mekanik yasalarını gezegenlerin hareketlerinin tanımlanmasında ve akışkanlar mekaniğinde kullanılması konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: PHYS101 Genel Fizik I
Kredi/Akts 4/6
Bu derste bir ölçümdeki sonuçların anlamı ve hassasiyetlerinin tanımı, vektörel niceliklerin değişik metodlar kullanılarak ifade edilmesi, bir ve çok boyutta hareketin tanımlanması ve çeşitli problemlere uygulamaları, Newton`un hareket kanunlarının ve korunum kanunlarının taktimi ve çeşitli problemlere uygulamaları, dönme hareketinin tanımlanması ve özellikle denge durumunda olan katı çisimlere uygulanmarı, mekanik yasalarını gezegenlerin hareketlerinin tanımlanmasında ve akışkanlar mekaniğinde kullanılması konuları işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: PHYS102 Genel Fizik II
Kredi/Akts 4/6
Bu derste, yük ve elektrik alanların tanımlanması, noktasal bir yükten veya bir yük dağılımınından kaynaklanan elektrik alanın tayin edilmesi, simetrik yük dağılımlarında Gauss yasasının kullanılması, temel devre elemanlarının esasları, manyetik alanın tanımı ve manyetik alan kaynakları, indüksiyon ve temel doğru ve değişken akım devrelerinin analizi, Maxwell denklemlerinin kullanılmasıyla ışığın bir elektromanyetik dalga olarak tanımlamak konuları işlenmektedir.

A Rubik kockája a legnépszerubb puzzle. Ismerd meg hogyan lehet megoldani a Rubik-kockat ezzel egyszeru megoldási útmutató.

2019 Müfredatı

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH111 Genel Matematik I Z 4 0 4 6
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
CHEM101 Genel Kimya Z 4 0 4 6
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 3 0 3 4
CE101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Z 2 0 2 4
INT101 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
FE101 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 0 2 0 1
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH112 Genel Matematik II Z 4 0 4 6
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
CE112 Teknik Resim Z 1 2 2 5
ENG102 Teknik İngilizce II Z 3 0 3 4
CE122 Statik Z 3 0 3 5
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
FE102 Teknoloji ve ArGe Yönetimi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH211 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
MATH213 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
CE221 Dinamik Z 3 0 3 4
CE231 Mühendislik Ekonomisi Z 2 0 2 3
CE241 Malzeme Bilimi Z 2 2 3 4
CE261 Zemin Mekaniği Z 2 2 3 5
FE201 Mühendislik Etiği Z 2 0 2 2
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH212 Differansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
CE212 Mühendislik Tasarımı Z 1 2 2 3
CE222 Mukavemet Z 3 0 3 5
CE242 Yapı Malzemeleri Z 2 2 3 5
CE262 Topografya Z 2 2 3 4
CE272 Akışkanlar Mekaniği Z 3 0 3 4
FE202 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH311 Sayısal Analiz Z 3 0 3 5
CE321 Yapı Statiği Z 3 0 3 5
CE351 Betonarme I Z 2 2 3 5
CE371 Hidroloji Z 3 0 3 5
CE381 Karayolu Mühendisliği Z 3 0 3 5
Teknik Seçmeli S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CE332 Yapım Yönetimi Z 3 0 3 5
CE352 Betonarme II Z 3 0 3 5
CE354 Çelik Yapılar Z 3 0 3 5
CE362 Temel Mühendisliği Z 3 0 3 5
CE372 Hidrolik Z 3 0 3 5
Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CE471 Su Kaynakları Mühendisliği Z 3 2 4 5
CE499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 10
FE401 Çok Disiplinli Entegre Proje Z 0 8 4 5
TE Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
FE400 İşbirlikli Mühendislik Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30

2016 Müfredatı

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Z 3 0 3 3
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
COME103 Bilgisayar Programlama I Z 3 2 4 6
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
MATH151 Matematik I Z 4 0 4 6
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 23 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME104 Bilgisayar Programlama II Z 3 2 4 6
COME108 Çoklu Ortam ve Web Teknolojileri Z 3 0 3 4
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
MATH152 Matematik II Z 4 0 4 6
ENG102 Mesleki İngilizce II Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
TRDM100 Teknoloji ve ArGe Yönetimi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME201 Nesne Tabanlı Programlama Z 3 2 4 6
COME205 Veri Yapıları Z 3 2 4 6
COME213 Devre Analizi Z 3 2 4 6
MATH207 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
MATH251 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME206 Veritabanı Yönetim Sistemleri Z 3 2 4 6
COME208 Sayısal Mantık Tasarımı Z 3 2 4 6
COME220 Algoritma Analizi Z 3 2 4 6
MATH252 Diferansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
TE Teknik Seçmeli I S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME303 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Z 3 2 4 6
COME315 Elektronik Devreler Z 3 2 4 6
EEE371 Sinyaller ve Sistemler Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli I S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME306 Bilgisayar Grafikleri Z 3 2 4 6
COME308 Web Programlama Z 3 0 3 5
EEE310 Mikroişlemciler Z 3 2 4 6
TE Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli V S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli II S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 7
COME405 Yazılım Mühendisliği Z 3 0 3 5
COME407 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli VI S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli VII S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli III S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME400 İşbirlikli Mühendislik Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30
Ders P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1O P11
CE101-İnşaat Mühendisliğine Giriş

0

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Harf Notu Katsayı
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FD 0,5
FF 0,0
NA 0,0

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl Lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim süresi vardır. Eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 140 kredi ve 240 AKTS tamamlanarak mezun olmaya hak kazanılır. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) bulunmaktadır.