MÜDEK | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir).

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

EA1. Ulusal ve uluslararası düzeyde inşaat sektörü kapsamında hizmet veren özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik personel, uzman veya proje yöneticisi olarak çalışırlar.

EA2. İnşaat mühendisliği hizmetlerini şahsen veya ortaklaşa olarak sağlayan özel bir şirket veya mühendislik ofisi kurarak, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, taahhüt, denetim ve danışmanlık hizmetleri verirler.

EA3. Yurtiçinde ve yurtdışında üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yaparlar.

EA4. Yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını kullanarak, kariyer hedefleri için uygun olan profesyonel sertifikalarla ve eğitim programlarıyla kazanmış oldukları teknik, profesyonel ve sosyal altyapıyı güçlendirirler.

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Dersin Kodu ve Adı: MATH101-Genel Matematik
Kredi/Akts 4/6
Dersin İçeriği Trigonometrik, Üstel, Ters ve Logaritmik Fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Sonsuzluk içeren limit. Türev. Zincir Kuralı. Kapalı Türev. Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri. Extremum değerleri. 1. Türev testi. Konkavlık. Eğri Çizimi. İntegral. Matematiksel Hesabın Temel Teoremi. Alan Hesabı. Kısmi integral. Trigonometrik integral. Trigonometrik dönüşümler. İntegral Teknikleri
Dersin Kodu ve Adı: PHYS101 – General Physics I
Kredi/Akts 4/6
Dersin İçeriği Bir ölçümdeki sonuçların anlamı ve hassasiyetlerinin tanımı. Vektörel niceliklerin değişik metotlar kullanılarak ifade edilmesi. Bir ve çok boyutta hareketin tanımlanması ve çeşitli problemlere uygulamaları. Newton`un hareket kanunlarının ve korunum kanunlarının taktimi ve çeşitli problemlere uygulamaları. Dönme hareketinin tanımlanması ve özellikle denge durumunda olan katı cisimlere uygulanması. Mekanik yasalarını gezegenlerin hareketlerinin tanımlanmasında ve akışkanlar mekaniğinde kullanılması.
Dersin Kodu ve Adı: CHEM101 –Genel Kimya
Kredi/Akts 4/6
Dersin İçeriği Giriş; madde ve ölçüm, atomlar, moleküller ve iyonlar, Stokiyometri; Kimyasal formüller ve denklemlerle stokiyometri hesaplanmasının temel yasaları, atom teorisi, temel bağlanma kavramı, periyodik cetvel ve özellikleri, kimyasal bağlar, gazlar ve kinetik teorisi, katılar, sıvılar, moleküller arası kuvvetler, sulu reaksiyonlar ve çözelti stokiyometrisi, kimyasal Denge, Çözeltilerin özellikleri, Termokimya.
Dersin Kodu ve Adı: ENG101 – Mesleki İngilizce I
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Dersin Kodu ve Adı: TÜR101 – Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü;l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
Dersin Kodu ve Adı: FE101- Sosyal Sorumluluk Projesi
Kredi/Akts 0/1
Dersin İçeriği Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar.
Dersin Kodu ve Adı: INT100- Üniversite Hayatına Giriş
Kredi/Akts 1/1
Dersin İçeriği Öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için tanıtım amaçlı oryantasyon eğitimi. Dersin araç ve gereçlerinin üniversitede nasıl kullanılacağı, kampüs turu, şehir turları, bölümler hakkında genel bilgiler, seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Kodu ve Adı: CE101- İnşaat Mühendisliğine Giriş
Kredi/Akts 2/4
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanının birincil prensiplerini ve temel konseptini sağlayan bir İnşaat Mühendisliğine giriş dersidir. Bu ders İnşaat Mühendisliğinin başlıca uzmanlık alanlarını, mesleğin tarihsel perspektiflerini, mevcut durumunu ve gelecekteki zorluklarını, mesleğe ve mesleğin uygulamalarına girişi hakkında birtakım genel giriş bilgilerini içermektedir.
Dersin Kodu ve Adı: MATH112 – Genel Matematik II
Kredi/Akts 4/6
Dersin İçeriği Ters türev. Alan hesabı ve sonlu toplamlar ile yaklaşım. Sonlu toplamlar limiti. Belirli integral. Matematik hesabın temel teoremi. Belirsiz integral ve yerine koyma metodu. Eğriler arasında kalan alan. Dik kesitler kullanarak hacim hesabı. Silindirik kabuklar kullanarak hacim hesabı. Ters fonksiyonlar ve türevleri. Doğal logaritma. Üstel fonksiyonlar. L’Hospital Kuralı, Kısmi integral, Trigonometrik integral, Genelleştirilmiş integral, Diziler, sonsuz seriler, integral testi, karşılaştırma testi, oran ve kök testi, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor serilerinin yakınsaklığı.
Dersin Kodu ve Adı: PHYS102 – Genel Fizik II
Kredi/Akts 4/6
Dersin İçeriği Yük ve elektrik alanların tanımlanması. Noktasal bir yükten veya bir yük dağılımınından kaynaklanan elektrik alanın tayin edilmesi. Simetrik yük dağılımlarında Gauss yasasının kullanılması. Temel devre elemanlarının esasları. Manyetik alanın tanımı ve manyetik alan kaynakları. İndüksiyon ve temel doğru ve değişken akım devrelerinin analizi. Maxwell denklemlerinin kullanılmasıyla ışığın bir elektromanyetik dalga olarak tanımlamak.
Dersin Kodu ve Adı: CE112 –Teknik Resim
Kredi/Akts 3/3
Dersin İçeriği Ölçek, çizgi tipleri, geometrik çizimler, iz düşüm ve perspektif, elle taslak çizimi, çeşitli betonarme yapı elemanlarının, çelik yapıların, duvarların, yolların ve toprak işlerinin, menfezlerin ve köprülerin çizimi. Autocad yazılımına ve Autocad komutuna giriş. Tek boyutlu çizim, koordinatlarla çizim, sayfa ve ayarlama komutları, çizim komutları, iki boyutlu çizimler ve uygulama.
Dersin Kodu ve Adı: ENG102 –İngilizce II
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Dersin Kodu ve Adı: CE122-Statik
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Bu ders, mühendislik mekaniği alanında statiğin temellerini öğretir ve inşaat mühendisliği sistemlerinin yapısal analizi için bir hazırlık sağlar. Bu ders, katı cisim mekaniğini, denge konumunda serbest cisim diyagramını ve katı cisim sistemleri için statik denge denklemlerini, farklı geometrik şekiller için ağırlık merkezinin bulunmasını, atalet momentlerini, makas ve kirişlerin analizini, kesme, normal ve dağılımlı yüklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır.
Dersin Kodu ve Adı: TÜR102 – Türk Dili ve Edebaiyatı II
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Dersin Kodu ve Adı: FE102- Teknoloji ve ARGE Yönetimi
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği İnovasyonun tanımı ve önemi, inovasyon türleri, inovasyon stratejiler, yeni ürün geliştirme. Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilik türleri, girişimcilik stratejileri, iş modelleri, girişimcilik, ürün portföyü yönetimi. Proje nedir ve modern proje yönetimi tanımı. Proje süre ve maliyetini tahmin etmek, cpm metodu. Çevre hukukunu ilgilendiren konularda genel bilgi sahibi olmak, patent ve fikri sinai haklar konusunda bilgi sahibi olmak. Ürün geri kazanım seçenekleri: Geri dönüşüm, onarım, yenileme, yeniden üretim.
Dersin Kodu ve Adı: CE162- İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği Dünya’nın yapısı, jeolojik döngüler, kayaç ve mineral tipleri, zeminin özellikleri, jeolojik yapılar, aktif tektonik ve deprem tehlikesi, yeraltı suyu, barajlar ve rezervuarlar, temeller, tüneller, şev stabilitesi ve heyelanlar, doğal yapı malzemeleri, deprem, sel, heyelan ve çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi
Dersin Kodu ve Adı: MATH211 – Doğrusal Cebir
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler. Matris işlemlerinin cebirsel özellikleri. Özel matris türleri. Bir matrisin Echelon formu. Gauss-Jordan indirgemesi ile lineer sistemlerin çözümü. Satır küçültmeyle bir matrisin tersini bulmak. Eşdeğer matrisler. Determinantlar. Determinantların özellikleri. Kofaktör büyümesi. Bir matrisin tersi (determinantı ile). Diğer determinant uygulamaları (Cramers kuralı). Düzlemde ve 3 uzayda vektörler. Vektör uzayları Alt uzaylar. Yayılma ve doğrusal bağımsızlık. Temel ve boyut Satır alanı. Boş alan. Boşluk ve bir matrisin rankı. Homogeneos sistemleri. Baz değişimi. Geçiş matrisleri. Ortogonalleştirme. Doğrusal dönüşümler. Doğrusal dönüşümün çekirdeği ve aralığı.
Dersin Kodu ve Adı: MATH213 – Olasılık ve İstatistik
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Olasılığa giriş, kombinasyon, permütasyon, bağıl frekans yaklaşımı, olasılığın aksiyomları, küme teorisi, koşullu olasılık, Bayes teoremi, istatistiksel bağımsızlık kavramı, karşılıklı seçkin olaylar, ayrık raslantı değişkenleri, olasılık kütle ve dağılım fonksiyonları, beklenen değer, varyans, Bernoulli, Binom ve Poisson raslantı değişkenleri, sürekli raslantı değişkenleri, bunların olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, sürekli raslantı değişkenlerinin beklenen değeri ve varyansı, düzgün, Gauss (normal) ve üstel raslantı değişkenleri, bir raslantı değişkeninin fonksiyonun yoğunluk fonksiyonu, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu, bağımsız raslantı değişkenlerinin fonksiyonunun yoğunluk fonksiyonu, rasgele süreçlere giriş.
Dersin Kodu ve Adı: CE221 – Dinamik
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Bu ders, hareketli katıların hareketini ve hız, momentum ve kuvvet arasındaki ilişkiyi kapsar. Konular arasında parçacık dinamiği, doğrusal ve eğrisel hareket, hareketlerin kombinasyonu, Newton kanunları, itme, momentum ve açısal momentum, katı dinamiği, kinematik, Euler yasaları ve iş ve enerji hesaplamaları yer alır.
Dersin Kodu ve Adı: CE223 – Mukavemet
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Malzemelerin mekanik özellikleri, Gerilme, gerinme, gerilme-gerinim diyagramları, Lineer elastiklik, Hooke Kanunu, Plastiklik. Eksenel yük, termal gerilmeler. Burulma, Bükülme, Enine kesme, Kesme gerilmeleri, Gerilim değişimleri, Mohr Dairesi. Deformasyon dönüşümleri, Bükmeli normal kuvvet, Kesmeli bükme, Burulmalı bükme. Çeşitli metotlarla elastik eğri çalışması.
Dersin Kodu ve Adı: CE231 – Mühendislik Ekonomisi
Kredi/Akts 2/3
Dersin İçeriği Mühendislik Ekonomisine Giriş. Arz-talep ilişkisi, arz esnekliği, talep esnekliği. Başabaş noktası Analizleri. Basit faiz, bileşik faiz. Para ve zaman ilişkileri. Karlı Projeyi seçme yöntemleri. Yenileme yatırımları. Ekonomik ömür analizi. Amortisman Hesapları. Dersin genel bir özeti.
Dersin Kodu ve Adı: FE201 – Mühendislik Etiği
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği Mühendislik etiği, mühendislik uygulamaları için geçerli olan ahlaki ilkeler sistemi alanıdır. Alan mühendislerin topluma, müşterilerine ve mesleğe karşı yükümlülüklerini inceler ve belirler. Bilimsel bir disiplin olarak, bilim felsefesi, mühendislik felsefesi ve teknoloji etiği gibi konularla yakından ilgilidir.
Dersin Kodu ve Adı: AİTT201 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması konularını kapsamaktadır.
Dersin Kodu ve Adı: MATH212 – Diferansiyel Denklemler
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Türevsel denklemlerin sınıflandırılması, çözümleri, başlangıç değeri ve sınır değeri problemleri, çözümlerin varlığı, Yüksek dereceli doğrusal türevsel denklemlerin çözüm yöntemleri, Elektrik devreleri problemleri, Laplace Dönüşümü; tanımlar, teoremler, örnekler, sabit katsayılı doğrusal başlangıç değer problemlerinin çözümü, teoremler, büklüm integrali ve teoremi. Dürtü fonksiyonu ve yanıtı, sistem fonksiyonu. Doğrusal türevsel denklem sistemleri ve çözümleri.
Dersin Kodu ve Adı: MATH214 – Sayısal Analiz
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Taylor Serileri, Yaklaşımlar ve Hata. Denklemlerin Köklerini hesaplamada kullanılan yöntemler, Newton-Raphson ve Secant Yöntemleri, Lineer olmayan denklem sistemleri, Lineer Cebirsel denklem sistemleri: Gauss Eliminasyonu, ters matris, Gauss-Seidel İterasyonu, 1-boyutlu sınırsız Optimizasyon, Küçük kareler Regresyonu, Polinom İnterpolasyonu, Sayısal türev, Sayısal integral, Newton-Cotes Formülü, Romberg and Gauss-Quadrature Integrasyonu, Adi diferansiyel denklem çözümleri, Euler, Runge-Kutta, Çoklu adım Yöntemleri, Başlangıç-değer problemleri, Sınır-değer problemleri.
Dersin Kodu ve Adı: CE242 – Yapı Malzemeleri
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu ders, temel yapı malzemeleri, bu malzemelerin bileşenleri ve üretim yöntemlerine giriş niteliğindedir: ahşap, metal, kireç, alçı, taş, polimerler, hidrolik çimentolar, agregalar, beton. Yapı malzemelerinin inşaat mühendisliğinde uygulamalarının gösterilmesini kapsar. Ayrıca, taze ve sertleşmiş betonun, çelik ve ahşap malzemenin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık özelliklerini, malzemelerin yük-zaman deformasyon özelliklerini içerir. Laboratuvar uygulamaları, çimento malzemeleri, agregalar, beton üzerine deneylerden oluşmaktadır.
Dersin Kodu ve Adı: CE262- Topografya
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Çizim: takeometrik ölçüler yardımıyla haritaların çizimi, harita ve planların büyütülmesi ve küçültülmesi, ölçü birimleri: açı, uzunluk, alan ve hacim birimlerinin tanıtılması, açı birimleri arasındaki dönüşüm, hatalar: hatanın tanımı, hataların sınıflandırılması, düzeltme, hata sınırı, doğruluk ölçütleri, basit ölçü aletleri: jalon, jalon sehpası, çelik şerit metre, prizma vb. Asit ölçü aletlerinin tanıtımıve kullanımı, basit ölçmeler:basit ölçme aletleri ile noktaların ve doğruların aplikasyonu, uzunluk ölçmeleri: uzunlukların doğrudan ölçülmesi veya dolaylı olarak hesaplanması, basit alım yöntemleri: alım (röleve) tanımı, basit alım yöntemleri ve uygulaması, alan hesapları.
Dersin Kodu ve Adı: CE272 – Akışkanlar Mekaniği
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Bu ders, akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini ve bunların mühendislik problemlerinde uygulanmasını, viskoz ve viskoz olmayan akışkanların hareket halindeyken ve hareket halinde değilken ki davranışlarını, akışkan statiği, süreklilik, enerji, momentum, benzetim ve boyutsal analiz prensiplerinin uygulanmasını içerir.
Dersin Kodu ve Adı: FE202 – İş Sağlığı ve Güvenliği
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.
Dersin Kodu ve Adı: AİTT202 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi/Akts 2/2
Dersin İçeriği Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Dersin Kodu ve Adı: CE321 – Yapı Statiği
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Yapı türleri, mesnetler ve yükler. Yapıların ve yüklerin idealleştirilmesi. Geometrik stabilite ve kesinlik. Belirli makasların, kirişlerin, düz çerçevelerin ve kemerlerin analizi, reaksiyon(tepki kuvveti) hesaplaması, eksenel kuvvetin, kesme kuvvetinin ve bükme momentinin diyagramları. Belirli yapıların etki çizgileri. Belirsiz yapılara giriş.
Dersin Kodu ve Adı: CE351 – Betonarme I
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Yapısal betonun mekanik özelliklerine dayalı yapıların betonarme tasarımı için temel prensipleri. Nihai (Limit) güç tasarımına ve elastik konsepte dayalı temel ve tasarım teorileri. Betonarme tasarımı için Türk Standardı TS-500, Yapı Standartları ve Amerikan Beton Enstitüsü Standartlarına (ACI) giriş. Yük faktörleri, yapısal güvenlik limitleri. Eğilmeye, kesmeye ve çapraz gerilmeye maruz kalmış betonarme yapıların ACI dayanım metotlarına göre analizi ve tasarımı. Donatı uzunluğu.
Dersin Kodu ve Adı: CE361- Zemin Mekaniği I
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Zeminlerin fiziksel özellikleri. Zemin sınıflandırması, zemin yapısı ve nem etkileri. Zeminlerde toplam ve efektif gerilme hesabı. Zeminlerin geçirimliliği ve zemin içerisinde su akışı. Temel laboratuvar deneyleri: Elek analizi, kıvam limitleri, Proktor sıkıştırma deneyi.
Dersin Kodu ve Adı: CE371 – Mühendislik Hidrolojisi
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Bu ders, mühendislik hidrolojisi alanına giriş olarak verilmektedir. Hidrolojik döngü, havza, kayıplar, hidrograflar ve hiyetograf gibi temel konuları kapsamaktadır. Kapsanan tasarım konuları taşkın frekans analizi, tasarım yağış şiddetinin hesaplanması ve hiyetograflar, maksimum akım tahmini, tasarım hidrografının tahmini, yeraltı suyu süreçleri ve modelleme ve kuraklık risk analizi konularından seçilecektir.
Dersin Kodu ve Adı: CE381– Karayolu Mühendisliği
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Giriş ve temel kavramlar. Yolu kullananların özellikleri. Duruş-Görüş mesafeleri.Taşıt hareketleri. Sollama mesafeleri ve süreleri. Karayolu trafiğinin özellikleri. Yolların kapasitesi.Yolların Hizmet Seviyesi. Yolun geometrik özellikleri ve standartların seçimi. Güzergâh araştırması. Yatay kurbalar. Dever. Geçiş (birleştirme) eğrileri. Boykesit. Düşey kurba.
Dersin Kodu ve Adı: CE332– Yapım Yönetimi
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Proje yönetimini, maliyet yönetimini, zaman yönetimini, kalite yönetimini, kontrat yöneticiliğini ve güvenlik yönetimini içeren yapı yönetimi fonksiyonlarının çalışması. Proje aşamaları boyunca her fonksiyonun uygulanması vurgulanır.
Dersin Kodu ve Adı: CE352- Betonarme II
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Tek yönlü veya çift yönlü olarak döşemelerin ve farklı kat sistemlerin tasarımı. Sürekli kirişlerin tasarımı. Eksenel ve eksantrik yüklemeler altında kolonların tasarımı, kısa kolonlar, narinlik limitleri. Temel tipleri ve yapısal tasarımı. Ek olarak uygulamalı tasarım projesi.
Dersin Kodu ve Adı: CE354 – Çelik Yapılar
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Yapısal çeliğin mekanik davranışı ve malzeme özellikleri, çelik yapıların dizaynı, kabul edilebilir gerilme tabanlı tasarım yöntemi, Türk standartlarının, Avrupa standartlarının ve AISC standartlarının (Çelik Yapıların ve Köprüler için Standart Uygulama) kullanımına giriş. Bağlama tiplerini, çekme çubuklarını, basınç çubuklarını, kirişleri ve kiriş-kolon birleşimlerini, vidalı veya kaynaklı birleşimleri de içeren yapısal çeliğin konseptleri. Çerçevelerin, makasların, endüstriyel yapıların dizaynı ve işletilebilirliği.
Dersin Kodu ve Adı: CE356 – Mühendislik Tasarımı
Kredi/Akts 2/3
Dersin İçeriği Bu dersin temel amacı, öğrencilere tasarım süreci, araştırma ve analiz, takım çalışması, iletişim yöntemleri, küresel ve beşeri etkiler, mühendislik standartları ve teknik dokümantasyonları sunmaktır. Bu ders öğrencilere etkinlik, proje ve problem temelli öğrenme yoluyla ders kavramları hakkında beceri ve anlayışlarını geliştirme fırsatı verir.
Dersin Kodu ve Adı: CE362– Zemin Mekaniği 2
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Konsolidasyon teorisi, zeminlerin kayma mukavemeti, yatay toprak basıncı, ağırlık tipi istinat duvarları, şev stabilitesi.
Dersin Kodu ve Adı: CE372 – Hidrolik
Kredi/Akts 3/4
Dersin İçeriği Akışkan akımı kavramı ve ölçümleri; boyut analizi, benzeşim ve hidrolik modeller. Boru hatlarındaki sıkıştırılamayan akışkanların akımı; boru şebeke analizleri; pompa-boru hattı sistemlerinin analizi ve tasarımı. Kararlı açık kanal akımı.
Dersin Kodu ve Adı: CE461 – Temel Mühendisliği
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Temellerin altındaki gerilme dağılımları, yüzeysel temellerde oturma ve taşıma gücü, yüzeysel temellerin ve istinat yapılarının tasarımı.
Dersin Kodu ve Adı: CE471 – Su Kaynakları Mühendisliği
Kredi/Akts 3/5
Dersin İçeriği Mühendislik bakış açısına göre su kaynaklarının geliştirilmesi için yöntemlerin, bu kaynakların yönetimi ve korunması anlatılmaktadır. Başlıca konular, su kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı, su ihtiyacının tahmin edilmesi, su kaynakları sistemlerinin planlanması ve tasarlanması, nehir akımının tahmini, su politikası ve su hakları ve rezervuarların işletmesi konularıdır.
Dersin Kodu ve Adı: CE499 – Bitirme Projesi
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Projeler, öğrencilerin bilgileri uygulama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve iletişim kurma becerilerini gösterecek. Bu, yaşam boyu öğrenmeyi genişletmek ve desteklemek için bir fırsattır. Öğrenciler, projelerini öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde tamamlarlar. Bu dersin sonunda öğrenciler tasarım, analiz, uygulama, test ve değerlendirme aşamalarından geçen önemli bir bütün sunmalıdır.
Dersin Kodu ve Adı: FE401 – Çok Disiplinli Entegre Proje
Kredi/Akts 4/5
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilere teoriyi kendi mühendislik disiplinlerinin dışındaki alanları içeren pratik gerçek dünya problemleriyle ilişkilendirmeye zorlayan problem durumlarını tanıtarak mühendislik disiplinlerine (İnşaat, Elektrik, Mekanik ve bilgisayar mühendisliği) maruz kalma fırsatı verir. Çok disiplinli bir takım ortamı, öğrencileri kendileri gibi düşünmesi gerekmeyen insanlarla etkileşime girmeye ve diğer ekip üyelerinin sağladığı becerilere değer vermeye zorlar. Mezun olan her öğrencinin lisans kariyeri boyunca “multidisipliner bir deneyimi” olacaktır. Çok disiplinli entegre bir projenin kullanılması, bu tür bir deneyime ulaşmak için cazip bir yol sağlar.Bu derste, gerçek dünya multidisipliner tasarım deneyimleri HKU mezunlarını bugünün işgücüne girmeye hazırlamak için kullanılmaktadır.Farklı mühendislik bölümlerinden lisans öğrencileri, fakülte danışmanlarıyla sırayla performans sözleşmeleri (bazı mütevazı ekip görevleri için) imzalayabilirler. Öğrenci katılımcılarının bu tür “dikey ve yatay entegrasyonu”, tasarım ekibi organizasyonunun erken bir önizlemesine ve hem iyi hem de kötü takım davranışlarını görüntüleme konusunda ilk elden deneyime olanak tanır. Ekip, hem ürünü hem de şirketi, birincisi tipik bir mühendislik ürünü veya süreci ve ikincisini kurumsal bir iş planının geliştirilmesi yoluyla tasarlayabilir.
Dersin Kodu ve Adı: FE400 – Endüstride Uygulamalı Eğitim
Kredi/Akts 4/30
Dersin İçeriği Staj denetlenen, profesyonel bir ortamda öğrencilere yeteneklerini ve bilgi birikimini uygulamalarına izin veren meslek öncesi öğrenme deneyimidir. Bu deneyimler planlanan bir kariyer için bir iş, endüstri veya devlet kurumuyla öğrencilerin hazır olmalarını arttırmak/geliştirmek için tasarlanır. Endüstride uygulamalı eğitim (CO-OP) akademik kurumlarla iş dünyası arasındaki bir ortaklıktır. Öğrenciler için; iş, endüstri veya bir devlet kurumundaki bir örgün eğitim ve uygulamalı eğitim, teori ve uygulamanın bir harmanlaması, yeni yetenekler ve tecrübe, rekabetçi gelir ve kariyer seçiminin doğrulanmasıdır. Endüstride uygulamalı eğitim (CO-OP) stajdan farklıdır. 14 haftalık bir süreyi (bir yarı dönemi) kapsamaktadır. Endüstride uygulamalı eğitime (CO-OP) tabi bir öğrenci tam zamanlı çalışmak zorundadır.

2019 Müfredatı

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH111 Genel Matematik I Z 4 0 4 6
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
CHEM101 Genel Kimya Z 4 0 4 6
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 3 0 3 4
CE101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Z 2 0 2 4
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
FE101 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 0 2 0 1
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH112 Genel Matematik II Z 4 0 4 6
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
CE112 Teknik Resim Z 2 2 3 3
ENG102 Teknik İngilizce II Z 3 0 3 4
CE122 Statik Z 4 0 4 5
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
FE102 Teknoloji ve ArGe Yönetimi Z 2 0 2 2
CE162 İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 24 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH211 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
MATH213 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
CE221 Dinamik Z 3 0 3 4
CE223 Mukavemet Z 4 0 4 5
CE231 Mühendislik Ekonomisi Z 2 0 2 3
CE241 Malzeme Bilimi Z 3 0 3 4
FE201 Mühendislik Etiği Z 2 0 2 2
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
MATH212 Differansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
MATH214 Sayısal Analiz Z 3 0 3 5
CE242 Yapı Malzemeleri Z 2 2 3 5
CE262 Topografya Z 2 2 3 4
CE272 Akışkanlar Mekaniği Z 3 0 3 4
FE202 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
Serbest Seçmeli S 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CE321 Yapı Statiği Z 4 0 4 5
CE351 Betonarme I Z 4 0 4 5
CE361 Zemin Mekaniği I Z 2 2 3 5
CE371 Mühendislik Hidrolojisi Z 3 0 3 5
CE381 Karayolu Mühendisliği Z 2 2 3 5
Teknik Seçmeli S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CE332 Yapım Yönetimi Z 3 0 3 5
CE352 Betonarme II Z 4 0 4 5
CE354 Çelik Yapılar Z 3 0 3 4
CE356 Mühendislik Tasarımı Z 1 2 2 3
CE362 Zemin Mekaniği II Z 3 0 3 4
CE372 Hidrolik Z 3 0 3 4
Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CE461 Temel Mühendisliği Z 3 0 3 5
CE471 Su Kaynakları Mühendisliği Z 3 0 3 5
CE499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 5
FE401 Çok Disiplinli Entegre Proje Z 0 8 4 5
TE Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
FE400 İşbirlikli Mühendislik Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30

2016 Müfredatı

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Z 3 0 3 3
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
COME103 Bilgisayar Programlama I Z 3 2 4 6
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
MATH151 Matematik I Z 4 0 4 6
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 23 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME104 Bilgisayar Programlama II Z 3 2 4 6
COME108 Çoklu Ortam ve Web Teknolojileri Z 3 0 3 4
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
MATH152 Matematik II Z 4 0 4 6
ENG102 Mesleki İngilizce II Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
TRDM100 Teknoloji ve ArGe Yönetimi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME201 Nesne Tabanlı Programlama Z 3 2 4 6
COME205 Veri Yapıları Z 3 2 4 6
COME213 Devre Analizi Z 3 2 4 6
MATH207 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
MATH251 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME206 Veritabanı Yönetim Sistemleri Z 3 2 4 6
COME208 Sayısal Mantık Tasarımı Z 3 2 4 6
COME220 Algoritma Analizi Z 3 2 4 6
MATH252 Diferansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
TE Teknik Seçmeli I S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME303 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Z 3 2 4 6
COME315 Elektronik Devreler Z 3 2 4 6
EEE371 Sinyaller ve Sistemler Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli I S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME306 Bilgisayar Grafikleri Z 3 2 4 6
COME308 Web Programlama Z 3 0 3 5
EEE310 Mikroişlemciler Z 3 2 4 6
TE Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli V S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli II S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 7
COME405 Yazılım Mühendisliği Z 3 0 3 5
COME407 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli VI S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli VII S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli III S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME400 İşbirlikli Mühendislik Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Harf Notu Katsayı
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FD 0,5
FF 0,0
NA 0,0

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl Lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim süresi vardır. Eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 152 kredi ve 240 AKTS tamamlanarak mezun olmaya hak kazanılır. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) bulunmaktadır.